โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
                พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
         ส่วนที่ ๑
         ส่วนที่ ๒
         ส่วนที่ ๓
         ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
         ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
           เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...การฝึกอบรมใช้เครื่องมือในงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ...... click::::
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว . click::::
ต้อนรับพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งสายงาบบริหาร ๑ มีนาคม ๒๕๖๕...... click::::
การจัดเวทีประชุมประชาคม โครงการสร้างกำแพงกันดินและกันน้ำท่วมชุมชน.... click::::
จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง นำคณะ...... click::::
นายอำเภอบางเลน เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...... click::::
 
 
 
 
 
 
ประกาศการกำหนดคุณลักษณะราคากลางโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียง....อ่านต่อ
ประกาศการกำหนดคุณลักษณะราคากลางโครงการถมดินเทศบาล....อ่านต่อ