โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
                พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
         ส่วนที่ ๑
         ส่วนที่ ๒
         ส่วนที่ ๓
         ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
         ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
           เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...<<< รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ >>>
๑.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง ครั้งแรก วันพุธ ที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
  วันอังคาร ที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
   วันจันทร์ ที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.รายงานการประชุมุสภาทศบาลตำบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
   วันศุกร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๖.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
    วันจันทร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔