index
 

โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
... เทศบาลตำบลบางหลวง เดิมเป็นสุขาภิบาลตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 60
ลงวันที่ 3   สิงหาคม พ.ศ. 2499 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 เป็นเทศบาลชั้น 6 และตามโครงสร้างปัจจุบันถูกจัดเป็น
เทศบาลสามัญขนาดกลาง
ลักษณะที่ตั้ง
         เทศบาลตำบลบางหลวง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน  ในตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ทั้งหมด
 ๑.๕  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๒ ตำบล คือตำบลบางหลวง  และตำบลหินมูล ห่างจากอำเภอบางเลน ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ ๕๖ กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
       เทศบาลตำบลบางหลวง ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบภาคกลาง
 ตอนล่าง ในเขตลุ่มแม่น้ำท่าจีน ไม่มีป่าไม้และภูเขา มีความสูง
  จากระดับ น้ำทะเลประมาณ ๒ เมตร
ลักษณะภูมิอากาศ
        อุณหภูมิสูงสุด ๓๙.๑ องศา ต่ำสุด ๑๐.๓ องศา
        ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย สูงสุด ๑,๒๓๕.๕ มิลลิเมตร
ลักษณะที่ดิน
       เทศบาลตำบลบางหลวง มีพื้นที่ประมาณ ๑.๕ ตารางกิโลเมตร   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งค้าขายในเขตชุมชน และมีพื้นที่บางส่วน
 ใช้ประโยชน์ด้านกสิกรรม
  - พักอาศัย ๒๐๐ ไร่
  - พื้นที่พาณิชยกรรม ๕๐ ไร่
  - พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ ๓๐ ไร่
  - พื้นที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ ๕๐ ไร่
  - พื้นที่วัด ๘๐ ไร่
  - พื้นที่ เกษตรกรรม ๑๘๗.๕๐ ไร่
  - พื้นที่อุตสาหกรรม ๘๐ ไร่
  - พื้นที่ตั้งสถานศึกษา ๔๐ ไร่
  - พื้นที่ว่า/อื่นๆ ๓๐๐ ไร่
จำนวนประชากร
  - ข้อมูล ณ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
     - จำนวนครัวเรือน ๗๗๑ หลังคาเรือน
     - ประชากร ชาย ๑,๐๒๒ คน
     - ประชากร หญิง ๑,๐๙๓ คน
     - รวมจำนวนประชากรทั้งหมด ๒,๑๑๕ คน
ระบบบริการพื้นฐาน
      - การคมนาคม มีเส้นทางหลัก ๒ เส้นทาง
      ๑. ถนนหมายเลข ๓๒๓๑ สายบางหลวง-กระตีบ
      ๒. ถนนหมายเลข๓๓๕๑ สายบางเลน-บางหลวง
  ทางน้ำ สามารถใช้สัญจรได้แต่ในปัจจุบันไม่นิยมใช้ในการเดินทาง
ระบบเศรษฐกิจ
    ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ๑๕ %
    ประกอบอาชีพค้าขายและบริการ ๗๐ %
    ประกอบอาชีพรับจ้าง ๑๐ %

 
 
 
 
กลับหน้าแรก