โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
                พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
         ส่วนที่ ๑
         ส่วนที่ ๒
         ส่วนที่ ๓
         ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
         ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
           เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...<<< ข้อมูลพื้นฐาน ITA>>>
1.โครงสร้างส่วนราชการ
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
5.ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง ๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
    Website:bangluang.go.th
    Facebook : เทศบาลตำบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม
    E mail : tbangluang@gmail.com
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.เทศบาลฯ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
7.ข่าวประชาสัมพันธ
8.Q & A
9.Social Network Facebook YouTube Line :: Facebook : เทศบาลตำบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม
10.แผนดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12.รายงานผลดำเนินงานประจำปี
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    บันทึกผลการประเมินความพึงพอใจ 2564
   เล่มรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 2564

17.E-Service:https:
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25.นโบบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/   การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร/   การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร/ การพัฒนาบุคลากร
   การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร/  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29.แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น E mail: tbangluang@gmail.com หรือ https://docs.google.com/forms/d/13cxE9LkkJvhy7qZbLHV-_80f_LZI6BM44COVQDgFEx0/edit
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
   ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง บวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรม

34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ประกาศเทศบาล เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

   ประกาศเทศบาล เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประชุมประชาคม

   พิธีประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวัน ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
36.การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40.รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน