โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
                พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
         ส่วนที่ ๑
         ส่วนที่ ๒
         ส่วนที่ ๓
         ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
         ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
           เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...<<< รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ >>>

๑.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันพุธ ที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พศ.๒๕๖๕ วันจันทร ์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕