คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
ดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ
นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง
นายธีรเดช บัวแย้ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง
นายปิยวัฒน์ สุจินดานุพงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง
ดร.สุคนธ์ มูลประหัส
เลขานุการยกเทศมนตรีตำบลบางหลวง
ห้วหน้าส่วนราชการ
นางสาวระเบียบ ขยันดี
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบางหลวง
นายดำรงศักดิ์ หมอนทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางกัลยา เสรีธนโรจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายดำรงศักดิ์ หมอนทอง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวระเบียบ ขยันดี
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด