ประกาศขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ โดยมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

0
51