ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกที่มิได้มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเข้าในพื้นที่โรงพยาบาลนครปฐม

0
83