ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย กรณีการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาผลกะทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง

0
82