ราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

0
121
แบบ บก.06