โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางหลวง จัดโครงการ "คืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลบางหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง เพื่อตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตา และแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดของผู้สูงอายุ ให้สามารถมองเห็นได้ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจากนาย พิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหลวง และผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 250 คน ทั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินมูล และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ที่ร่วมดำเนินการโครงการฯให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณอย่างสููงมา ณ โอกาสนี้ ค่ะ

   
   
   
  Home