โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลผู้บริหาร
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่างกองคลัง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อม   ในการรองรับและระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ให้น้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้น และยังเป็นการป้องกันน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง   ในการนี้ขออภัยในความไม่สะดวกในขณะที่เจ้าหน้าที่และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว


   
   
  Home