โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางหลวง นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ" โดยจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางหลวง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566 เสร็จสิ้นการดำเนินงานแล้ว ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ? ที่นำสัตว์เลี้ยง มารับบริการฉีดวัคซีน และขอขอบคุณ นายวสันต์ กลิ่นสุข ปศุสัตว์อำเภอบางเลน พร้อมด้วยนายสัญญา รัตนไทรแก้ว ผู้ช่วยปศุสัตว์อำเภอฯ และนายนววิธ พงศกี่ เจ้าพนักงาน?ปศุสัตว์อำเภอ?ฯ และทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

   
   
   
   
  Home