โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางหลวง จัดโครงการ "พัฒนามาตราฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร" โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง และศึกษาดูงาน ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ หมอนทอง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ประกอบการด้านอาหาร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 125 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหารในพื้นที่ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหาร ส่งผลต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการ ด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดี สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยวได้ ในการนี้ ขอขอบคุณนายสมควร ยางสูง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอบางเลน และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ที่ร่วมดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ คณะผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ค่ะ

   
   
  Home