โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
                พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
         ส่วนที่ ๑
         ส่วนที่ ๒
         ส่วนที่ ๓
         ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
         ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
           เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
แผนอัตรากำลัง
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน 


26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก . click::::
การลอกท่อระบายน้ำตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล . click::::
การส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์ให้กับอำเภอบางเลน . click::::
นายกลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน . click::::
กองช่างร่วมกับงานกิจการประปา ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาใหม่ . click::::
จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง นำคณะ...... click::::
การจัดเวทีประชุมประชาคม โครงการสร้างกำแพงกันดินและกันน้ำท่วมชุมชน.... click::::
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2560 – 2564) click::::
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ click::::
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ click::::
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดิน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจ้างเหมาออกแบบฯ)

การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(การปรับปรุงอาคาร)

การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม)