โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน  

รายงานการติดตามและประเมินผล   แผนพัฒนาท้องถิ่น
           เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
แผนอัตรากำลัง
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน

รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการปี2565

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


  


โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (บัณฑิตน้อย) click::::
โครงการวันเทศบาล click::::
ประเพณีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2566 click::::
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน click::::
แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร เทศบาลตำบลบางหลวงเขตเลือกตั้งที่สี่จังหวัดนครปฐม click::::
ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวงเรื่องกำหนดการสถานที่หลักเกณฑ์และ วิธีการติดป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566 click::::
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง click::::
บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 click::::
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีพุทธศักราช 2566 click::::
นายกลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกิดจากการก่อสร้างถนน click::::
ประชุมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกิดจากการก่อสร้างถนน click::::
 ขอเชิญร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ                 พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลบางหลวง   click::::
แห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน click::::
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 click::::
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่2566 click::::
งดรับของขวัญและของกำนัล click::::
เปิดศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม. click::::
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ปี 2566 click::::
ประกาศรับสมัครพนักงานปี 2566 click::::
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 click::::
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ click::::
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ click::::
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมคันกั้นน้ำตลาดบางหลวง ร.ศ.122
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส พร้อมอุปกปกรณ์

ประกาศราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างกำแพงดินพร้อมคั้นกั้นน้ำตลาดบางหลวง ร.ศ.122

ประกาศเทศบาลฯจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ฉบับเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลฯจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน
แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมคันกั้นน้ำตลาดบางหลวง ร.ศ.122
แบบ บก.06 (รถบรรทุกขยะ)
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2565
รายงานผลดำเนินการไตรมาสที่ 1 ปี2566
ประกาศผู้ชนะโครงการถมดิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน พ.ศ.2566
ประกาศตรวจการจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (รถขยะ)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เสาไฟฟ้าไฮแมส)
ประกาศผู้ชนะ HDPE
การเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะ (อาคารพัสดุ)
ประกวดราคาจ้างโครงการถมดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา HDPE
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
ประกาศรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
ประกาศราคากลางวางท่อ HDPE (ทบทวน)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศราคากลางโครงการถมดิน
 
;