โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...  วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบางหลวง โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายเทศมนตรีตำบลบางหลวง
  ได้จัดเวทีการประชาคม โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมคันกั้นน้ำ  ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒
  สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บริเวณริมแม่น้ำที่จีน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบางหลวง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่าง
  ยั่งยืน โดยจัดเวทีประชาคม ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง .....    
    ด้วยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ หลายปีที่ผ่านมาเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางหลวงได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้ประชาชนได้รับ
  ความเดือดร้อน นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญ มีควาจำเป็น
  ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยเร่งด่วน.......
  ....ความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีนโยบายจัดสร้างกำแพงกันดินและคันกันน้ำท่วมชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
  จึงได้จัดเวทีการประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการครั้งนี้ โดยมีนายภูวิส ภิรมย์เบี้ยว
  ปลัดอำเภอบางเลน  ได้รับมอบหมายจากนายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน เป็นประธานในการประชาคมครั้งนี้
  นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และเปิดเวที
  แสดงความคิดเห็นในการนี้  ในที่ประชาคม มีมติ และข้อสรุป ดังนี้ .....
  1) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ที่จะให้ดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมคันกั้นน้ำ ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 2
      ต.บางหลวง
  2) ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งอนุกรรมการ ร่วมกับเทศบาล เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการจัดทำโครงการดังกล่าว
  3) เมื่อคณะอนุกรรมการได้ข้อสรุป มีรายละเอียดในการดำเนินการของโครงการฯ เรียบร้อบครบถ้วน
       แล้วให้นำสู่เวที่การประชาคม เพื่อขอความเห็นชอบจากประชาคมอีกครั้งหนึ่ง
ผู้นำประชุม