โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
                พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
         ส่วนที่ ๑
         ส่วนที่ ๒
         ส่วนที่ ๓
         ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
         ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
           เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...<<<กฎหมายจัดตั้ง>>>

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุธทศักราช 2560

กฎหมายจัดตั้ง

พระราชบัญญติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

 

กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.)

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ใขเพิ่มเติมฉบับที่ 23 พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 14