โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางหลวง ร่วมกับ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม "ล้างตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒"
  โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง นายมนต์ชัย ทองมูลชัย ปลัดอำเภอบางเลน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
 นำจิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนา
 ล้างตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ และถนนสาธารณะ   เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ และปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดนครปฐม
 และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ในการการรักษาความสะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ของชุมชน ให้น่าอยู่ น่าดู น่ามอง.
เก็บหลักฐาน รับทราบคำสั่งในการปฏิบัติ
เตรียมพร้อม
ปลัดอำเภอพร้อมผู้บริหาร
ลงมือปฏิบัติ กวาดๆๆ
  Home