โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลผู้บริหาร
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วย นางสาวจำเนียร สวามีชัย ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์ ที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ตามนโยบายของจังหวัดนครปฐม ให้แก่ นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน และ นางสาวจิตติมา  คงแจ่ม พัฒนาการอำเภอบางเลน ณ ที่ว่าการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 1-15  สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางต่อไป


   
  Home