โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 11.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติกิจกรรมและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ที่ดีสำหรับเด็กและผู้ปกครองให้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ทางด้านการศึกษาระดับปฐมวัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรโดยท่านพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้ไว้เพื่อแสดง ว่าเด็กเล็กได้ผ่านกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานทางการศึกษา ในการนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับนางสาวณัฐรุจา เมธสุทธิ์ ครูผู้สอนวิชาเสริม (ภาษาจีน) จากโรงเรียนวัดบางหลวง ที่ได้มาสอนเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 ขอขอบพระคุณท่านพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบัณฑิตน้อย และมอบอาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่าน

  Home