โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น??ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนเจี้ยนหัว โรงเรียนบางหลวงวิทยา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีพิธีเปิดงานฯ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยขบวนแห่เคลื่อนผ่านชุมชนตลาดบางหลวง รศ.๑๒๒ ไปสิ้นสุดขบวน ณ วัดบางหลวง และทำพิธีถวายเทียนพรรษา ในการนี้ เทศบาลฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ที่ให้การสนับสนุนวงโยธวาทิต และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่สมัครสมานสามัคคีสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

  
  Home