โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น??ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง ได้ดำเนินโครงการเรียนรู้ในโลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ สาคร อควาเรียม ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรัก และตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ สัตว์ สิ่งแวดล้อมและเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายด้วยตนเอง และส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยมีนางวริศรา มณีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำคณะทัศนศึกษาและนางอนงค์ จ้อยทองมูล สมาชิกสภาและกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมเดินทางไปกับคณะฯจะลงตรวจสอบหลักเขตตามจุดที่เสนอคณะกรรมการในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม นี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป

 

   
  Home