> > > > > > > > > > > > > >


 

โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น??ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง เพื่อให้เด็กปฐมวัยแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้แสดงความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของมารดาผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นพระคุณอย่างสูง รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

  Home