โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...เทศบาลตำบลบางหลวงจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคารเตโชไทยรวมใจราษฎร์? โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมี นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลบางหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง หัวหน้าส่วนราชการฯ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกัน โดยมีกิจกรรมสันทนาการ นันทนาการ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านต่างๆของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเด็กในระบบ นอกระบบ และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานครั้งนี้ จำนวน 1,000 คน? มีซุ้มกิจกรรมหลากหลาย กิจกรรมกลางแจ้ง สวนสนุก จากเทศบาลตำบลบางหลวง สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และยังมีซุ้มอาหาร ขนม ไอศกรีม และเครื่องดื่ม บริการให้กับเด็กๆทุกคน และผู้ที่เข้าร่วมงาน ในการนี้ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงได้มอบทุนการศึกษาด้วยงบประมาณส่วนตัว ให้แก่เด็กๆ ?จำนวน? 50 ทุน ๆ ละ 500 บาท? และกิจกรรมปิดท้ายเป็นการจับฉลาก?เพื่อ?มอบ?รางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี ได้แก่ จักรยาน? พัดลม? หม้อ?หุงข้าว? และ?ตุ๊กตา?อีกมากมาย

 
  Home