โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดย นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ร่วมกับ โรงเจบ้วนฮกตั๊วและศาลเจ้าแม่ทับทิม จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ 2565เวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. โดยมีท่านอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน ให้เกียรติมาร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชน ณ โรงเจบ้วนฮกตั๊ว ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประเพณี“ทิ้งกระจาด” เป็นประเพณีจีน ที่มีพระจีนหรือร่างทรงเป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งนอกจากเป็นการให้ทานกับผีไม่มีญาติแล้ว ยังเป็นการให้ทานกับคนเป็นที่เป็นผู้ยากไร้อีกด้วย ชาวจีนเชื่อว่าเป็นมหาทาน ได้บุญมาก อีกด้วย

  Home