> > > > > > > > > > >


 

โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น???? ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ 2566 เวลา 15.00 น. ถึง 15.30 น. โรงเจบ้วนฮกตั๊วและศาลเจ้าแม่ทับทิม ตลาดบางหลวง จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมทิ้งกระจาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2566 โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง คณะกรรมการโรงเจบ้วนฮกตั๊ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลบางหลวง ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ โรงเจบ้วนฮกตั๊ว ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน และผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ในการทิ้งทานในครั้งนี้ ประเพณี“ทิ้งกระจาด” เป็นประเพณีจีน ที่มีพระจีนหรือร่างทรงเป็นผู้ประกอบพิธี นอกจากเป็นการให้ทานกับผีไม่มีญาติแล้ว ยังเป็นการให้ทานกับผู้ที่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าเป็นมหาทาน ได้บุญมาก อีกด้วย

 
  Home