โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลผู้บริหาร
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่างกองคลัง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้มอบหมายให้กองช่างร่วมกับงานกิจการประปา   ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาใหม่ทดแทนของเดิมที่เป็นท่อเหล็กอาบสังกระสี ที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน และมีปริมาณน้ำประปารั่วไหลตลอด   จุดที่ดำเนินการบริเวณ               โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาลหลวง เพื่อแก้ไขให้มีน้ำประปาบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง   และพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน


 
   
  Home