โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น??วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลบางหลวง จัดการประชุมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีนายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขตของเทศบาลตำบลบางหลวง ซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคำบรรยายแนวเขตของเทศบาลตำบลบางหลวง จำนวน 23 หลักเขต และคณะกรรมการฯ จะลงตรวจสอบหลักเขตตามจุดที่เสนอคณะกรรมการในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม นี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป

 

   
  Home