โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...เทศบาลตำบลบางหลวง โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง สถานีตำรวจภูธรบางหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ได้ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ของเทศบาลตำบลบางหลวง ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องปรามยาเสพติด โดยเทศบาลตำบลบางหลวง เป็นศูนย์คัดกรองแรก ในเขตอำเภอบางเลน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน เป็นประธานในพิธี นายสุภาษิต อรรถนันท์ กำนันตำบลบางหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์คัดกรองฯ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และในช่วงเวลา 10:30 น. มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์คัดกรองฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของศูนย์ต่อไป

   
  Home