โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนเทศบาลตำบลบางหลวง ร.ศ.122 ให้กับพนักงานฯ และประชาชนในชุมชน ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคมและในตลาดบางหลวง ร.ศ.122 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้มีความพร้อมและเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ นี้ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นครปฐม การไฟฟ้าสาขาย่อยบางหลวง สถานีตำรวจภูธรบางหลวง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และวิทยากรทุกท่าน ที่ให้ความรู้และความร่วมมือในการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยเหตุการณ์เสมือนจริงในครั้งนี้ค่ะ

 

  Home