โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น???? ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566" ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี ในการนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชโรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชนให้น่าอยู่ มีความสะอาดสวยงาม ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า เทศบาลตำบลบางหลวง เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา นำพาความสุข
สู่ชุมชน

  
  Home