โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น??ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ หมอนทอง รองนายกเทศมนตรี นายภวัต ไทรแก้วเรือง ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทนครปฐมและหมวดทางหลวงชนบทกำแพงแสน ลงพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 1 เพื่อตรวจสอบ วางแผนและหาแนวทางในการแก้ใขปัญหาการทรุดตัวของผิวจราจรบริเวณดังกล่าว โดยมีข้อเสนอให้มีการแก้ใขผิวจราจรเป็นการเร่งด่วน และติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง ตั้งแต่ 3 แยก สิ้นสุดสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนร่วมทั้งป้ายสัญญาณ แจ้งเตือนจราจรต่างๆ ด้วยความห่วงใย และความปรารถนาดีแก่ประชาชนผู้สันจร

 
  
  
  
  
  
   
   
  Home