โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 “หลักสูตร การทำยาดมและยาหม่อง”ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางหลวง มีผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 22 คน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวรวมทั้งผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

  Home