โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบางหลวง โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3231 และ 3351 ของแขวงทางหลวงนครปฐม ที่ผ่านชุมชนตลาดบางหลวง โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้เสนอปัญหาและความเดือดร้อน รวมทั้งข้อเสนอแนะ ที่เกิดจากการก่อสร้างถนน โดยคณะผู้บริหาร ได้รวบรวมประเด็นสำคัญของปัญหาและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการประชุม ไปสู่การหารือกับผู้รับจ้างและแขวงการทางนครปฐม เพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

   
  Home