แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 click:::
จุดตรวจ 7 วันอันตราย ของเทศบาลตำบลบางหลวง ในช่วงปีใหม่ click::::
เรียนรู้โลกกว้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง 2566 click::::
การประชุมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น click::::
5 ธันวาคม 2566 click:::
วันดินโลก (World Soil Day) click::::
รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย click::::
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 click:::
ลอยกระทงเทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 click::::
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส click::::
นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก click::::
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาล 9 click::::
"เสริมสุขภาพกายและจิตผู้สูงวัย" click::::
เทศกาลถือศีลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ click::::
นายกฯลงพื้นที่ติดตามงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน click::
"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566" click::::
ดำเนินการล้างพื้น ถนนเทศบาลซอย 6 click::::
ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ วางแผน และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผิวจราจร click::::
โครงการฝึกอาชีพและแนะแนวอาชีพให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และผู้ว่างงานในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 click::::
ตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต click::::
โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ" click::::
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาบ่อขยะเกิดไฟปะทุ click::::
ประเพณี“ทิ้งกระจาด” ประจำปี 2566 click::::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล click:::
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566 click:::
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 click::::
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 click::::
โครงการถังขยะเปียก click::::
ลด ละ เลิกเหล้า click::::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ click::::
แห่เทียนพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2566 click::::
ฉีดพ่นควันจำกัดยุงลายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง click::::
นายกฯ ลงพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 1 click::::
พัฒนามาตราฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร click::::
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางเลน click::::
"คืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลบางหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 click::::
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรฯ ผ่านระบบออนไลน์ click:::
โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2566 click:
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล click::::
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (บัณฑิตน้อย) click::::
โครงการเรียนรู้ในโลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 click::::
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ click::::
โครงการวันเทศบาล click::::
ประเพณีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2566 click::::
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน click::::
การล้างตลาด ประจำสัปดาห์ทุกสัปดาห์ click::::
แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร เทศบาลตำบลบางหลวงเขตเลือกตั้งที่สี่จังหวัดนครปฐม click::::
ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวงเรื่องกำหนดการสถานที่หลักเกณฑและ วิธีการติดป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566 click::::
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง click::::
บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 click::::
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 23 ราย click::::
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีพุทธศักราช 2566 click::::
นายกลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกิดจากการก่อสร้างถนน click::::
ประชุมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกิดจากการก่อสร้างถนน click::::
แห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน click::::
ขอเชิญร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ                พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลบางหลวง   click::::
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 click::::
ประกาศน้ำเสีย. click::::
การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม . click::::
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่2566 click::::
งดรับของขวัญและของกำนัล . click::::
เปิดศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม. click::::
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) . click::::
เปิดศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(ฟิตเนส). click::::
การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย. click::::
นายกฯลงพื้นที่หารือป้องกันอุทกภัยร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล 2565 . click::::
ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า click:::
ลงพื้นที่ประเมิณสถานการณ์น้ำ2565 click::::
ระเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2565 click::::
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 click::::
เทศบัญญัติตลาดตำบลบางหลวง click::::
เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2566 click::::
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 . click::::
28 มิ.ย.65 โครงการนายกลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง click::::
การฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายให้กับบ้านเรือนประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง click::::
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปี2565 click::::
23 พ.ค. 65 โครงการนายกลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง click:::
การจัดเวทีประชุมประชาคม โครงการสร้างกำแพงกันดินและกันน้ำท่วมชุมชน.... click::::
โครงการฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 . click::::
อบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนเทศบาลตำบลบางหลวง ร.ศ.122. click::::
ประชาสัมธ์สร้างความรู้และตระหนัก เรื่องอันตราของการคลอดก่อนกำหนด click::
แบบรายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) click::::
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ปี 2566 click::::
ประกาศรับสมัครพนักงานปี 2566 click::::
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 click::::
 
;