โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
           เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
แผนอัตรากำลัง
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน















 


ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น click::::
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น click::::
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น click::::
 
;