โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางหลวง นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้มีความพร้อมและเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าพนักงานในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ นี้ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ และวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ที่ให้ความรู้และความร่วมมือในการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยเหตุการณ์เสมือนจริงในครั้งนี้

   
  Home