????วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางหลวง ให้การต้อนรับ นางจินตนา แววสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มจังหวัด สปสช.เขต 5 ราชบุรี และคณะดำเนินการประชุมรับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางหลวง ปีงบ 2566 - 2567 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการดำเนินงานกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ต่อไป
\
   
  Home