??เทศบาลตำบลบางหลวง โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้จัดการประชุมการจัดระเบียบสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง ในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันตาม เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 ในการนี้ ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการร้านค้าทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบางหลวงเป็นอย่างดี ???
\
 
   
  Home