?? เทศบาลตำบลบางหลวง:โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางเลน ในวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางหลวง จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าจำนวน 116 ตัว และมีเป้าประสงค์ที่จะไม่ให้มีคนเสียชีวิตและสัตว์ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไป

   
  Home