?? :ประชาสัมพันธ์ : ?? นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 เพื่อปรึกษาหารือการจัดระเบียบร้านค้าในการแก้ไขปัญหาจราจร คืนทางเดินเท้าให้แก่ประชาชน เพิ่มความสะดวกให้กับผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ซื้อสินค้าสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกปลอดภัยในการสัญจรบริเวณดังกล่าว
ในการนี้ผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบางหลวง โดยมีมติในที่ประชุมเห็นชอบการจัดระเบียบร้านค้าสำหรับสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดบางหลวง ร.ศ.122 และจะปฏิบัติตามข้อบังคับที่เทศบาลตำบลบางหลวงกำหนดต่อไป
  Home