??วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางหลวง โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา คัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการฯ และจัดทำแผนการเงิน, แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567 ,การพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ปีงบ 2566 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารงาน กปท.ของเทศบาลตำบลบางหลวง ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ยกระดับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับประชาชน ได้เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนต่อไป
   
  Home