โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล?? ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ อาคารเตโชทัย รวมใจราษฎร์? โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมี นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลบางหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง หัวหน้าส่วนราชการฯ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกัน โดยมีกิจกรรมสันทนาการ นันทนาการ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านต่างๆของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเด็กในระบบ นอกระบบ และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานครั้งนี้ จำนวน 800 คน มีซุ้มกิจกรรมหลากหลาย กิจกรรมกลางแจ้ง สวนสนุก จากเทศบาลตำบลบางหลวง สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และยังมีซุ้มอาหาร ขนม ไอศกรีม และเครื่องดื่ม บริการให้กับเด็กๆทุกคน และผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงได้มอบทุนการศึกษาด้วยงบประมาณส่วนตัว ให้แก่เด็กๆ ?จำนวน? 50 ทุน ๆ ละ 500 บาท? และกิจกรรมปิดท้ายเป็นการจับฉลาก?เพื่อ?มอบ?รางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี ได้แก่ จักรยาน? ของเล่น และ?ตุ๊กตา?อีกมากมาย ในการนี้ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนซุ้มกิจกรรม ซุ้มอาหาร รถจักรยาน ของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กๆที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ????

  Home