??วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา2566 โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติกิจกรรมที่พึงประสงค์ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ขอขอบพระคุณนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่สนับสนุนตุ๊กตาและอาหารว่างสำหรับเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ?????
\
   
  Home