ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง ดำเนินโครงการเรียนรู้ในโลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 2566 ณ สวนสัตว์ ศรีอยุธยา ไลออน ปาร์ค ตั้งแต่เวลา 06:30น. ถึง 17:30 น. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเองมีทักษะในการสังเกตและสำรวจด้วยประสบการณ์จริง ได้รับความสุนกสนานกับการชมความสามารถของสัตว์ต่างๆและได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละประเภท ทั้งนี้ผู้ปกครองยังได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวงจัดขึ้นอีกด้วย และขอขอบพระคุณท่านพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบขนมสำหรับเด็กและอาหารมื้อเย็นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้

  Home