??ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมซ้อมแผนการดับเพลิงประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชาย) สังกัดกองการศึกษาและกองสาธารณสุขฯ เพื่อเป็นการทดสอบอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพิ่มทักษะ ความเข้มแข็งและเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า“เทศบาลตำบลบางหลวงเป็นองค์กรแห่งการพัฒนา นำพาความสุขสู่ชุมชน”?
\
 
  Home