??วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางหลวง โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 มติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนต่อไป ???
\
   
  Home