โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล?? ประชาสัมพันธ์ ??วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดงานฯ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปีวัดบางหลวง พ.ศ. 2567 มีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ในการนี้ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้เป็นตัวแทนของ นายวิชัยและนางซิวเอ็ง สุนทรถาวรวงศ์ ถวายเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ของวัดบางหลวง ด้วย

  Home