?? :ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม "PEA ประชาร่วมใจระบบไฟมั่นคง" ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลนจัดขึ้น โดยมีนายธนะ โชคพระสมบัติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนวัดบางหลวง เพื่อให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในระบบการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 100 คน
  Home