โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล?? ประชาสัมพันธ์ ??ประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบางหลวง จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567มีวาระการประชุมดังนี้
1. แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) 1 ตำแหน่ง และบรรจุใหม่ 1 ตำแหน่ง
2. การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567
3. ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
4. ขอความยินยอมการทำกิจการนอกเขตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
5. โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
6. นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงรายงานแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางหลวง พ.ศ.2566
ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลบางหลวงได้เห็นชอบรายการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 
   
   
  Home